Documente necesare

CREDITE

Pentru persoane persoane fizice si PFA
Click pentru descarca formularul

Pentru persoane juridice
– Documentele juridice ale companiei
– Ultimele bilanturi- anual si semianual inregistrate la Administratia Financiara si balantele corespunzatoare
– Ultima balanta contabila disponibila
– Factura/ documentele de proprietate pentru bunul/ bunurile aduse in garantie

LEASING

Pentru persoane fizice
– Adeverinta de venit solicitant si girant – original
– Cartea de munca cu toate inregistrarile la zi pentru solicitant si girant – copie
– Fisa fiscala pentru anul precedent
– Act de identitate solicitant si girant – copie
– Act spatiu locuit pentru solicitant – copie
– Declaratia girantului
– Oferta furnizor

Pentru persoane fizice autorizate
– Statutul cabinetului – copie
– Autorizatia de functionare de la barou / minister – copie
– Codul de inregistrare fiscala / cod unic de inregistrare – copie
– Ultimele doua declaratii privind impozitul pe venitul global raportate catre Administratia Financiara – copie
– Registrul de venituri si cheltuieli pentru ultimele 3 luni sau copii dupa ordinele de plata prin care s-au incasat comisioanele pe ultimele 3 luni
– Pentru avocati: contractul de prestari servicii de la cabinet – copie
– Acte de identitate actionari/solicitant – copie
– Extras de cont – copie
– Imputernicire pentru persoana delegata sa semneze contractul de leasing la cabinete
– Oferta furnizor

Pentru persoane juridice
– Actele constitutive ale societatii (copie)
– Certificatul de inregistrare al societatii (C.U.I) (copie)
– Ultima cerere de inscriere de mentiuni la Registrul Comertului
– Dovada de functionare sediului societatii (actul de proprietate sau contractul de inchiriere al spatiului) (copie)
– Bilantul contabil incheiat impreuna cu balanta de inchidere pentru ultimii 2 ani
– Raportarea Contabila semestriala impreuna cu balanta de inchidere
– Ultimele 2 balante sintetice de verificare incheiate, help vizate de persoanele abilitate (copii)
– Prezentarea situatiei creditelor angajate; contracte de leasing in derulare
– Copii dupa buletinele de identitate (C.I.) ale asociatilor din societate
– Hotararea Consiliului de administrare al societatii prin care delegatul acesteia este imputernicit sa semneze contractul de leasing, impreuna cu o copie dupa buletinul de identitate
– Prezentare bunului care va fi in leasing (oferta furnizor/vanzator, acte proprietate)
– Copie dupa ultimul extras bancar
– Copie dupa specimenul de semnaturi in banca – datata, cu semnatura si stampila bancii "conform cu originalul", in original
– Declaratia administratorului pe propria raspundere ca societatea nu are datorii fata de stat sau incidente bancare
– Pe documentele prezentate se va mentiona ca sunt conforme cu originalul, vor fi semnate si stampilate de catre persoanele abilitate
– Certificat constatator de la registrul comertului (nu mai vechi de 1 luna) – necesar la semnare
– Alte documente care sa ateste evolutia economica viitoare a societatii : studii de fezabilitate, memoriu justificativ